Hầm cầu bị bít hơi có nổ hầm không? Mình thấy trên tí vi có đưa tin một số vụ nổ hầm cầu nghe mà sợ quá